sillanpaalaw-kiinteisto_ja_rakentamisoikeus-268711964(1)

Kiinteistö- ja rakentamisoikeus

"Asianajotoimisto Sillanpää Oy toimi apunani asuntokauppaan liittyvässä ongelmatilanteessa. Ismo hoiti toimeksiannon nopealla aikataululla ja asiantuntevalla mutta rennolla otteella. Viestintäalan ammattilaisena arvostan erityisesti sitä, että tiedonkulku toimi erinomaisesti ja pysyin koko ajan tilanteen tasalla."

Heidi Keinonen

"Asianajotoimisto Sillanpää Oy auttoi minua kiinteistökauppariidassa. Tiedonkulku oli nopeaa, asiat selitettiin selkeästi näin maallikolle. Oli helppoa ja rentoa asioida Ismon kanssa."

Jenna Maijala

"Asianajotoimisto Sillanpää Oy toimi apunani asuntokauppaan liittyvässä ongelmatilanteessa. Ismo hoiti toimeksiannon nopealla aikataululla ja asiantuntevalla mutta rennolla otteella. Viestintäalan ammattilaisena arvostan erityisesti sitä, että tiedonkulku toimi erinomaisesti ja pysyin koko ajan tilanteen tasalla."

Heidi Keinonen

"Asianajotoimisto Sillanpää Oy auttoi minua kiinteistökauppariidassa. Tiedonkulku oli nopeaa, asiat selitettiin selkeästi näin maallikolle. Oli helppoa ja rentoa asioida Ismon kanssa."

Jenna Maijala

Yksityisen ihmisen ja myös monen yrityksen keskeisin varallisuuserä on usein kiinteistö tai osakehuoneisto – oli kyse sitten omakotitalotontista, sijoitusasunnosta tai esimerkiksi teollisuusyrityksen tuotantotiloista.

Kiinteistöihin liittyvät oikeudelliset kysymykset ja ongelmat ovat monesti varsin monipolvisia, ja parhaan ratkaisun löytäminen vaatii usein useiden näkökulmien huomioimista samanaikaisesti.

Lisäksi, vaikka esimerkiksi kiinteistö- ja asuntokauppoihin sovellettava lainsäädäntö ja oikeusperiaatteet ovat pitkälti samansisältöisiä, molemmissa on omat erityispiirteensä, jotka saattavat joissain tapauksissa muuttaa tilanteen täysin toiseksi riippuen siitä, onko kysymys kiinteistö- vai asuntokaupasta.

Asiakkaan näkökulmasta tämä merkitsee valitettavasti usein sitä, että läheskään kaikkiin kysymyksiin ei ole löydettävissä suoraa vastausta ainoastaan lakitekstiä lukemalla, vaan parhaan ratkaisun löytäminen edellyttää lain säännösten lisäksi esimerkiksi oikeuskäytännön ja -kirjallisuuden tuntemista.

Rakentamiseen liittyvät sopimuskysymykset

Sama ongelma koskee myös rakennusurakoihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä varsinkin silloin, jos kysymys ei ole kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisestä suhteesta, koska elinkeinonharjoittajien välisiä rakennusurakkasopimuksia koskevaa erityislainsäädäntöä ei juurikaan ole olemassa.

Sen vuoksi rakentamiseen liittyvien oikeudellisten kysymysten hallitseminen edellyttää esimerkiksi rakennusalan yleisten sopimusehtojen ja usein myös esimerkiksi rakennusmääräysten ja hyvän rakennustavan tuntemusta.

Kiinteistön ulottuvuus ja toisen kiinteistöön kohdistuvat oikeudet

Kiinteistönmuodostamisoikeus muodostaa kiinteistöoikeuden sisällä oman erityisalansa, jossa on kysymys esimerkiksi kiinteistön rajojen sijainnin määrittelystä, toisen kiinteistön hyväksi perustettavasta oikeudesta käyttää kiinteistön aluetta (esimerkiksi tieoikeudesta, venevalkamasta, tai oikeudesta rakentaa toisen kiinteistön alueelle sähkö- tai vesijohto) eli rasitteesta tai olemassa olevan kiinteistön jakamisesta useammaksi eri kiinteistöksi joko lohkomalla siitä määräala tai suorittamalla halkominen.

Samaan oikeudenalaan voidaan lukea myös lunastusasiat, joissa on kysymys kiinteistön alueen tai erityisen oikeuden lunastamisesta yleensä kunnalle tai valtiolle, mutta joskus harvoin myös yksityishenkilölle.

Kiinteistönmuodostamisoikeuden alaan kuuluvat asiat käsitellään ensiasteena erityisessä maanmittaustoimituksessa.

Maanmittaustoimituksen ratkaisusta voi valittaa maaoikeuteen, joka on käräjäoikeuden erityiskokoonpano.

Sekä maanmittaustoimitusmenettelyssä että maaoikeuden oikeudenkäyntimenettelyssä on omat erityispiirteensä. Näissä prosesseissa menestyminen edellyttää erityispiirteiden tuntemista ja niiden huomioon ottamista.

Miksi valita Asianajotoimisto Sillanpää Oy

Asianajaja Ismo Sillanpää on keskittynyt kiinteistöjuridiikkaan jo kiinteistön lahjakirjan muotomääräyksiä koskevassa opinnäytetyössään, ja on sen jälkeen työskennellyt kiinteistöihin ja rakentamiseen liittyvien oikeudellisten ongelmien parissa käytännössä koko työuransa ajan.

Hän on toiminnassaan perehtynyt syvällisesti kiinteistöoikeudelliseen oikeuskäytäntöön ja -kirjallisuuteen, ja osaa huomioida myös asiaa sivuavat muut näkökulmat, esimerkiksi verotuskysymykset, kokonaisuuden kannalta parhaan ratkaisun löytämiseksi.

Lisäksi Sillanpäällä on runsaasti kokemusta myös kiinteistönmuodostamisoikeuteen liittyvistä toimeksiannoista sekä toimitusmenettelyssä että maaoikeudessa.

Asianajotoimisto Sillanpää Oy palvelee asiakkaitaan monipuolisesti erilaisissa kiinteistö- ja rakentamisoikeudellisissa toimeksiannoissa.

Toimiston tyypillisimpiä toimeksiantoja ovat:

  • kiinteistön tai osakehuoneiston luovutuskirjan laatiminen.
  • ostajan tai myyjän avustaminen kiinteistö- tai asuntokauppaan liittyvässä riitatilanteessa.
  • tilaajan tai urakoitsijan avustaminen rakennusurakkaan liittyvissä sopimusneuvotteluissa tai riitatilanteissa.
  • avustaminen kiinteistö-, yksityistie-, ja lunastustoimituksissa tai niihin liittyvässä muutoksenhaussa maaoikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa.
  • konsultointi ja avustaminen maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä eri viranomaisissa ja prosessin eri vaiheissa.

 

Kiinteistö- ja rakentamisoikeudelliset toimeksiannot vaativat lisäksi usein juridisen asiantuntemuksen lisäksi myös muiden alojen erityisasiantuntemusta. 

Asianajotoimisto Sillanpää Oy:llä on laaja yhteistyöverkosto, josta löytyy tarpeen mukaan esimerkiksi kiinteistökaupan kuntotarkastajia, riitatilanteissa tarvittavia rakennusteknisiä asiantuntijoita, ja kiinteistön arvonmäärityksen asiantuntemusta.

Tilanteesi alustava kartoitus puhelimitse on aina maksuton, johti se toimeksiantoon tai ei.

Ota yhteyttä »