sillanpaalaw-yhtiooikeus-813062006

Yhtiöoikeus

"Olen käyttänyt Asianajotoimisto Sillanpää Oy:n palveluksia sekä henkilökohtaisesti että yritysteni kautta. Sillanpää on laatinut minulle yhteistyösopimuksia, konsultoinut liiketoimissa niin verotukseen, yrityssaneerauksiin, kuin konkurssipesien kanssa asiointiin liittyvissä asioissa ja mahtuu joukkoon myös yksi haastavan vuokralaisen häätötoimeksiantokin. Yhteistyö on toiminut erinomaisesti, ja yrittäjänä arvostan ennen kaikkea Sillanpään yrittäjähenkistä palveluasennetta ja intohimoista otetta itse työhön. Näillä eväillä olemme saaneet hyviä tuloksia, välillä haastavistakin aikatauluista huolimatta. Aion käyttää palveluita myös jatkossa tarpeen ilmetessä ja kokemusteni perusteella voin suositella Asianajotoimisto Sillanpää Oy:n kanssa asiointia myös muille yrittäjille."

Oskari Mäkelä, yrittäjä

"Olen käyttänyt Asianajotoimisto Sillanpää Oy:n palveluksia sekä henkilökohtaisesti että yritysteni kautta. Yhteistyö on toiminut erinomaisesti, ja yrittäjänä arvostan ennen kaikkea Sillanpään yrittäjähenkistä palveluasennetta ja intohimoista otetta itse työhön. Aion käyttää palveluita myös jatkossa tarpeen ilmetessä ja kokemusteni perusteella voin suositella Asianajotoimisto Sillanpää Oy:n kanssa asiointia myös muille yrittäjille."

Oskari Mäkelä, yrittäjä

Liiketoimintaa harjoitetaan yleensä yhtiömuodossa. Eri yhtiömuodoilla on omat ominaispiirteensä ja eri yhtiömuodot sopivat erilaisten yrittäjien ja erilaisten toimialojen tarpeisiin.

Huomioon otettavia seikkoja ovat ainakin mukana olevien yrittäjien lukumäärä, yhtiön hallinnon järjestäminen, yrittäjien henkilökohtainen vastuu yrityksen veloista sekä yhtiön tulokseen ja voitonjakoon liittyvät verotuskysymykset.

Vähintään yhtä tärkeää on alusta lähtien miettiä, miten yrittäjien keskinäiset suhteet hoidetaan yrityksen toiminnan aikana tai sen mahdollisesti joskus päättyessä.

Yritystoiminnan alussa huolellisesti laadittu osakassopimus helpottaa yrityksen käytännön asioiden hoitamista ja mahdollisten ristiriitatilanteiden ratkaisemista. Sama koskee myös yhtiön muita sopimuksia, koska yrityksen suhteet asiakkaisiin, alihankkijoihin, yhteistyökumppaneihin ja muihin intressitahoihin ovat toimivan yritystoiminnan perusta.

Sopimukset laaditaan käytännön toiminnan helpottamiseksi

Sen vuoksi yritysten tulisi käyttää ainoastaan kirjallisia sopimuksia ja myös käyttää aikaa niiden yksityiskohtien hiomiseen.

Koska hyvin laadittu sopimus helpottaa merkittävästi käytännön yhteistyötä, ja voi riitatilanteessa säästää pitkältä ja kalliilta oikeudenkäynniltä, sopimuksiin tulisi liiketoiminnassa suhtautua samalla tavoin kuin vakuutusten ottamiseen.

Asuminen osakeyhtiössä

Yhtiöoikeuden saralla oman erityisen asiaryhmänsä muodostavat erilaiset yhtiömuotoiset asumisjärjestelyt, eli pääsääntöisesti asunto-osakeyhtiöt.

Niiden hallintoon sovelletaan lähtökohtaisesti samoja periaatteita kuin muihinkin osakeyhtiöihin, mutta asunto-osakeyhtiöllä on omat erityispiirteensä, jotka vaikuttavat päätöksentekoon ja yhtiön toimintaan.

Keskeisin erityispiirre on, että asunto-osakeyhtiön tarkoituksena ei pääsääntöisesti ole voiton tuottaminen omistajilleen, vaan mahdollistaa omistajien asuminen yhteisössä siten, että vastuu asumisen kustannuksista ja esimerkiksi korjaustöiden kustannuksista jakautuu osakkeenomistajien kesken.

Kunnossapito- ja muutostyöt sekä osakkaan huoneiston ottaminen yhtiön hallintaan ovat esimerkkejä tilanteista, joissa usein ilmenee erimielisyyksiä osakkaiden kesken.

Asunto-osakeyhtiölain säännökset asettavat esimerkiksi kunnossapito- tai muutostyöstä päättämiselle ja kunnossapitovastuun jakautumiselle yhtiön ja osakkeenomistajien välillä varsin tiukat muotosäännökset, joiden noudattamatta jättämisestä saattaa seurata varsin hankalia riitatilanteita.

Sen vuoksi ainakin isommista korjauksista ja muutostöistä päätettäessä asunto-osakeyhtiössä olisi syytä käyttää juridista asiantuntemusta jo hanketta valmisteltaessa.

Sama koskee huoneiston ottamista yhtiön hallintaan, koska asunto-osakeyhtiölain säännökset ovat tältä osin toisaalta erittäin yksityiskohtaiset ja toisaalta paradoksaalisesti varsin aukolliset.

Miksi valita Asianajotoimisto Sillanpää Oy

Asianajaja Ismo Sillanpää on työssään opastanut ja neuvonut lukuisia yrittäjiä yritystoiminnan eri vaiheissa ja erilaisissa kysymyksissä.

Hän on avustanut asiakkaitaan monien erilaisten sopimusten neuvottelussa myös ulkomaalaisten vastapuolien kanssa.

Lisäksi hän on avustanut ja konsultoinut monia yrittäjiä yritystoiminnan lopettamiseen tai yritystoiminnan myymiseen liittyvissä tilanteissa.

Asuntokauppoihin ja rakentamiseen liittyviä asioita hoitaessaan hän on myös perehtynyt kattavasti asunto-osakeyhtiölakiin ja on hoitanut lukuisia asunto-osakeyhtiöihin liittyviä tai niitä sivuavia toimeksiantoja.

Asianajotoimisto Sillanpää Oy:n tyypillisiä yhtiöihin liittyviä toimeksiantoja ovat:

  • yrittäjän konsultointi ja avustaminen yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa;
  • yritystoimintaan liittyvien sopimusten ja yrittäjien välisten osakassopimusten laatiminen;
  • avustaminen yhtiöoikeudellisissa riitatilanteissa ja niihin liittyvissä oikeudenkäynneissä;
  • avustaminen ja konsultointi yritystoiminnan lopettamiseen liittyvissä kysymyksissä;
  • selvitysmiehenä toimiminen yhtiön selvitystilan aikana.
  • konsultointi asunto-osakeyhtiöoikeudellisissa kysymyksissä tai avustaminen niihin liittyvissä riitatilanteissa.

Tilanteesi alustava kartoitus puhelimitse on aina maksuton, johti se toimeksiantoon tai ei.

Ota yhteyttä »