sillanpaalaw-tyooikeus-639334312

Työoikeus

Työntekijät ovat usein palvelualalla tai teollisuudessa toimivan yrityksen keskeisin yksittäinen resurssi.

Vastaavasti työntekijä saa työstään toimeentulonsa, joten työsuhteen sujuva toiminta on molemmille osapuolille ensiarvoisen tärkeää.

Työsuhteeseen liittyville oikeudellisille kysymyksille ovat tyypillisiä menettelytapoihin liittyvät varsin tiukat muotosäännökset ja määräajat, joiden noudattamatta jättämisestä voi seurata merkittäviä oikeudenmenetyksiä, tai suuri vahingonkorvausvastuu.

Työoikeudelliset kysymykset tulevat usein esille myös tilanteissa, joilla ei ole suoraa liityntää työsuhteisiin.

Esimerkiksi onnistuneen yrityskaupan tai muun yritysjärjestelyn tekeminen edellyttää pääsääntöisesti myös työoikeudellisten kysymysten huomioon ottamista ja sillä, missä muodossa yritysjärjestely toteutetaan, saattaa olla huomattava merkitys työntekijöiden työsuhteiden kannalta.

Hajanainen lainsäädäntö hankaloittaa kokonaiskuvan hahmottamista

Lisäksi työoikeudellisen kysymysten hallintaa hankaloittaa se, että asiaa koskevat säännökset ovat hajallaan useassa eri laissa.

Tilanteen mukaan sovellettavaksi saattavat tulla ainakin työsopimuslain, tasa-arvolain, yhdenvertaisuuslain, työsuojelua koskevien säännösten, yhteistoimintalain ja työehtosopimuksen säännökset.

Sen vuoksi on tärkeää, että työsuhteisiin liittyvät oikeudelliset ongelmat tunnistetaan ja niiden ratkaisemisessa käytetään tarvittaessa oikeudellista asiantuntija-apua jo työsopimuksen laatimisesta alkaen aina työsuhteen mahdolliseen päättämiseen saakka.

Oikeudenmenetysten ja vahingonkorvausvastuiden välttämiseksi on myös tärkeää, että oikeudellista asiantuntemusta käytetään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa jo esimerkiksi työsuhteen päättämistä tai yrityskauppaa suunniteltaessa.

Miksi valita Asianajotoimisto Sillanpää Oy

Asianajaja Ismo Sillanpää on työssään hoitanut lukuisia työoikeudellisia toimeksiantoja.

Hän on esimerkiksi konsultoinut sekä työnantajia että työntekijöitä työsopimuksen solmimiseen liittyvissä kysymyksissä ja työsuhteen aikana ilmenneissä ongelmatilanteissa sekä toiminut oikeudenkäyntiasiamiehenä työsuhteen päättämistä koskevissa riitatilanteissa sekä työnantajan että työntekijän puolella.

Lisäksi hän on konsultoinut työoikeudellisissa kysymyksissä esimerkiksi yrityskauppoihin liittyen.

Asianajotoimisto Sillanpää Oy avustaa ja edustaa työoikeudellisissa kysymyksissä sekä työnantajia että työntekijöitä.

Toimiston tyypillisiä työoikeuteen liittyviä toimeksiantoja ovat esimerkiksi:

  • työoikeudellisissa kysymyksissä konsultointi esimerkiksi työsopimuksesta neuvoteltaessa, työsuhteen päättyessä tai yritysjärjestelyn yhteydessä.
  • avustaminen työsuhteen päättämiseen liittyvässä riitatilanteessa.
  • työntekijän avustaminen työnantajan maksuvaikeus- tai maksukyvyttömyystilanteissa esimerkiksi palkkaturvahakemuksen laadinnassa.
  • yhteistoimintamenettelyssä konsultointi ja menettelyn läpivieminen.

Tilanteesi alustava kartoitus puhelimitse on aina maksuton, johti se toimeksiantoon tai ei.

Ota yhteyttä »