Ismo Sillanpäästä Asianajajaliiton valvontalautakunnan varajäsen

Asianajajaliiton valtuuskunta on kesäkuussa pidetyssä kokouksessa valinnut minut Asianajajaliiton valvontalautakunnan varajäseneksi toimikaudelle 1.8.2020 – 31.7.2023. ”Parikseni” lautakunnan varsinaiseksi jäseneksi valittiin asianajaja Merja Eskonpekka Suomussalmelta.

Valvontalautakunta on Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontaelin, jolle asiakas, vastapuoli tai esimerkiksi tuomioistuinlaitoksen edustaja voi kannella asianajajan toiminnasta, jos hän katsoo asianajajan menetelleen hyvän asianajajatavan vastaisesti. Lisäksi lautakunta käsittelee luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista tehtyjä kanteluita siltä osin kuin ne koskevat heidän toimintaansa oikeudenkäyntiavustajana tai -asiamiehenä, ja antaa suosituksia asianajajan ja asiakkaan välisten laskutusta koskevien erimielisyyksien ratkaisemisesta erityisessä palkkioriitamenettelyksi kutsutussa menettelyssä.

Lautakunnan toiminta tapahtuu pääosin neljässä kolmijäsenisessä jaostossa, jonka jäseninä on vähintään yksi ja enintään kaksi asianajajaa sekä lisäksi vähintään yksi ja enintään kaksi muuta oikeudenhoitoon osallistuvaa henkilöä, eli esimerkiksi luvan saanut oikeudenkäyntiavustajaa, tuomaria tai oikeustieteen professoria. Jokaisella jäsenellä on lisäksi henkilökohtainen varajäsen. Laajemmat asiat ja asiat, joissa tulee kysymykseen seuraamusmaksun määrääminen tai Asianajajaliiton jäsenyydestä erottaminen käsitellään valvontalautakunnan täysistunnossa, jossa asian ratkaisemiseen osallistuu puheenjohtajan lisäksi vähintään kahdeksan muuta jäsentä.

Jos valvontalautakunta havaitsee asianajajan menetelleen vastoin hyvää asianajajatapaa, se voi määrätä menettelystä seuraamukseksi huomautuksen, varoituksen, rahallisen seuraamusmaksun, eli eräänlaisen sakon, tai vakavimmissa tapauksissa erottaa asianajajan Asianajajaliiton jäsenyydestä. Joissakin lievissä tapauksissa lautakunta voi myös varsinaista seuraamusta määräämättä kiinnittää vastaisen varalta asianajan huomiota hyvän asianajajatavan mukaiseen menettelytapaan.

Toiminta valvontalautakunnassa perustuu vapaaehtoisuuteen ja se vie väistämättä jonkin verran aikaani normaalilta asiakastyöltä. Uskon kuitenkin saavani toiminnasta itse hyvää vastapainoa normaalille asiakastyölleni ja saavani lisäksi uusia näkökulmia myös omaan toimintaani, jotka toivottavasti auttavat minua kehittämään omaa toimintaani entisestään asiakkaiden edun mukaisesti myös asianajoeettisestä näkökulmasta.